อวัยวะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร
1.  ตับ          มีหน้ามี่สร้างน้ำดีส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดี 
 2.  ตับอ่อน      มีหน้าที่สร้างเอนไซม์ส่งไปย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก
3.  ลำไส้เล็ก     สร้างเอนไซม์มอลเทส  ซูเครสและแล็คเทสย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก

Advertisements