นางสาวขนิษฐา พรมกัน
                                 กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคปกติ
                           คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2
                              รหัสนักศึกษา 52181510105

Advertisements